VILLKOR

Integritetspolicy


Webbplatsen www.avtalsmallar.se tillhandahålls av Avtalsmallar Sverige AB (nedan kallad "Avtalsmallar"). Denna integritetspolicy förklarar hur Avtalsmallar samlar in, lagrar och använder personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor. Du hittar kontaktuppgifterna till vårt dataskyddsombud längst ner på denna sida. Personuppgiftsansvarig för all behandling av de person-/företagsuppgifter (nedan kallat personuppgifter) vi samlar in är Avtalsmallar. För personuppgifter som Avtalsmallar förvarar åt dig som kund agerar Avtalsmallar som personuppgiftsbiträde och där ansvarar du själv för att insamlingen sker enligt lag. Denna integritetspolicy är en del av avtalet mellan dig som kund och Avtalsmallar. Godkännande av denna integritetspolicy, och de funktioner på webbplatsen www.avtalsmallar.se där du har möjlighet att fylla i uppgifter om dig (exempelvis e-post, namn eller telefonnummer), sker genom att du använder vår hemsida och våra tjänster. Genom att så sker lämnar du därigenom ditt samtycke och godkänner den behandling av dina personuppgifter som anges i denna integritetspolicy.2. Vilka personuppgifter vi samlar in:
Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna leverera våra tjänster och produkter till dig. Vi samlar endast in de uppgifter du själv fyller i och laddar upp hos oss när du använder våra tjänster, samt därutöver i vissa förekommande fall IP-adress och cookies. För din trygghet och i bevishänseende, samt för kvalitetsarbete och affärsutvecklingsändamål, kan vi komma att samla in personuppgifter genom att spela in kontakter med dig genom vår chatt, e-postmeddelanden eller samtal med dig. Vi kan även komma att loggföra och dokumentera dina sessioner på vår webbplats och din kommunikation i övrigt med oss. Om du har köpt en produkt av oss sparar vi även betalningsunderlag. Det kan förekomma att vi även samlar in namn, e-postadress och telefonnummer till våra leverantörer och dess kontaktpersoner samt e-postadress till dig som skickar e-post till Avtalsmallar och övriga eventuella personuppgifter som e-posten innehåller.3. Hur vi samlar in dina personuppgifter:
Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, främst direkt från dig när du använder våra tjänster på vår hemsida, använder webbplatsen eller kontaktar oss. Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt för oss att samla in personuppgifter från tredje part, t.ex. när vi mottar dina personuppgifter från en samarbetspartner för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Vi samlar också in vissa uppgifter när du använder webbplatsen, till exempel information om din webbläsare och din aktivitet på vår webbplats. Denna information samlar vi in genom att använda cookies, som du kan läsa mer om under rubriken "Cookiepolicy". För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande lagar och förordningar. Den rättsliga grunden till att samla in ovan personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig om du köper tjänster eller produkter av oss, att vi ska kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.4. Varför vi använder dina personuppgifter:
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera den relation vi har med dig som kund samt att förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra produkter och tjänster, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser, statistik och riskhantering samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden. Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag. Det kan exempelvis röra sig om skyldigheter vid bokföring och tillhörande lagstiftning.5. Vilka får ta del av dina personuppgifter:
Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part. Vi använder oss delvis av utomstående leverantörer för våra tjänster, IT-drift, hosting, fakturering samt hemsidans plattform. Det innebär att vi kan komma att lagra dina personuppgifter hos dessa tjänsteleverantörer och på våra servrar hos dem. Vid delning av uppgifter till tredje part godkänner du som kund att vi i tillämpliga fall anlitar underbiträde för hantering av personuppgifter enligt dessa skriftliga instruktioner. Avtalsmallar ansvarar för att underbiträden uppfyller sina skyldigheter i fråga om skydd av personuppgifter.6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter:
Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ifråga behandlas, vilket bland annat beror på ifall ett kundförhållande upprättas mellan Avtalsmallar och dig. Ett kundförhållande kan komma att uppstå om du köper någon produkt av oss, använder våra tjänster eller när någon form av kontakt via e-post eller telefon är etablerad med Avtalsmallar. Om ett kundförhållande inte upprättas kommer dina personuppgifter att raderas efter 12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att du köper en produkt eller tjänst sparas dina personuppgifter i 24 månader. Om ett kundförhållande etableras kommer vi att spara dina personuppgifter, relevant underlag och det därtill kopplade arbetsresultatet som skapats i ett uppdrag, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag och de produkter vi säljer samtidigt som vi har att förhålla oss till aktuella regler och lagar om preskription. I vissa situationer, exempelvis för att uppfylla lagstiftning rörande bokföring, kan vi behöva spara dina personuppgifter längre än vad vi angett ovan. Detta sker endast om sådan skyldighet följer av lag eller andra regler som ålagts oss från utomstående.7. Hur vi skyddar dina personuppgifter:
Vi lägger en oerhörd vikt vid att skydda dina personuppgifter. Vi säkerställer detta genom organisatoriska och tekniska åtgärder enbart till syfte att skydda de personuppgifter du lämnat till oss. Sådana tekniska och organisatoriska åtgärder skyddar mot förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, olaglig behandling, röjande av uppgift eller obehörig åtkomst. Avtalsmallar har utarbetat organisatoriska åtgärder såsom rutiner, policys och instruktioner för hur personuppgifter ska hanteras för att uppfylla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och det är enbart särskilt behörig personal som har tillgång till dina personuppgifter.8. Vilka är dina rättigheter:
I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan;
  • -invända mot viss behandling av personuppgifter,
  • -be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga,
  • -be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
  • -begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter,
  • -begära att dina personuppgifter raderas,
  • -begära att flytta personuppgifter till annan tjänsteleverantör genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett skriftligt eller elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part.
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om att radera dina personuppgifter om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Exempel på sådana legala skyldigheter är genom, konsumenträttslagstiftning, skattelagstiftning eller bokföringslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan uppfylla din begäran om att ta bort de personuppgifter du önskar kommer vi att säkerställa att dina personuppgifter inte används till något annat syfte än just det som hindrar att vi tar bort din information. Åtkomsten till dina personuppgifter vid en sådan situation, som då är strikt låsta, kommer alltid vara strikt begränsad hos oss och kommer endast kunna hanteras av personal med särskild behörighet. Det kommer därutöver endast vara du som har möjligheten att vid något tillfälle begära ut dessa personuppgifter. Om du vill framställa en begäran i enlighet med någon av de rättigheter vi gått igenom ovan, vänligen skicka en skriftlig begäran som du egenhändigt skrivit under inklusive kopia på giltig id-handling per e-post till: info@avtalsmallar.se9. Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet:
Det är vårt mål att vi genom denna integritetspolicy på ett tydligt och enkelt sätt har förklarat för dig hur vi hanterar dina personuppgifter och att det är något du som använder Avtalsmallar känner dig tillfreds med. Om du har några frågor eller om det är någon del i denna integritetspolicy som känns oklar får du väldigt gärna ta kontakt med oss. Vi kommer då att besvara dina frågor och tydliggöra hur vi hanterar just dina uppgifter, utifrån de frågor och funderingar du har. Om du skulle anse att vi inte uppfyller dina rättigheter enligt lag så har du rätt att vända dig till Datainspektionen och framföra ett klagomål. Vill du ta kontakt med oss gällande detta så skickar du ett e-postmeddelande till:info@avtalsmallar.se10. Om denna integritetspolicy:
Denna integritetspolicy gäller från och med 2022-09-01 Det kan hända att vi kan behöva ändra den här integritetspolicyn. Vid en ändring kommer vi omedelbart att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange det datum vid vilken den senast ändrades. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som vi har hos oss vid tillfället för ändringen och framåt.11. Hur du kontaktar oss:
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Avtalsmallar Sverige AB
Att. Dataskyddsombud
Brännerigatan 5
116 38 Stockholm
Vid frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med vårt dataskyddsombud som nås på: info@avtalsmallar.se
Eller via vårt formulär: Kontakta oss

Cookiepolicy

På webbplatsen www.avtalsmallar.se använder vi så kallade cookies, en liten textfil som sparas i din dator när du besöker webbplatsen. Genom att befinna dig på www.avtalsmallar.se ger du ditt samtycke till att vi använder cookies. Vi använder cookies för att identifiera webbläsare som unika användare, och för att öka användarvänligheten på sidan. Genom cookies kan vi också se hur många som besöker webbplatsen och föra statistik över detta. Cookies-filerna är små och sparas på hårddisken på din dator. Om du vill kan du välja att stänga av möjligheten för cookies i din webbläsare. Detta görs via säkerhetsinställningarna i den webbläsare du valt. Du kan också radera sparade cookies-filer i din dator. Se hjälpsidorna i just din webbläsare för att se hur detta görs.